އާރް އެސް އެސް ފީޑް

Jun 7, 2010

އެންމެލަދުކުޑަ ޣައްދާރު އިންސާނާގެ ވޯލްޑްރެކޯޑް ގަންޖާބޯއަށް


މިހާރު ދުނިޔޭގައި ތިބި މީހުންނާއި ދުނިޔެއަޅާފައި ގޮސްފައިވީ މީހުންގެތެރެއިން އެންމެ ލަދުކުޑަ ޣައްދާރު އިންސާނާގެ ވޯލްޑްރެކޯޑް ގަންޖާބޯއަށް ލިބިގެން ވޯލްޑްރެކޯޑް ފޮތުގައި މިކަލޭގެ ނަން އެރޮގުން ލިޔެވިއްޖެއެވެ. ވޯލްޑް ރެކޯޑްގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުން ހައިވާނުންގެ ދަރަޖައަށް ލަދުކުޑަކަން ވެއްޓިފައިވާ މިފަދަ މީހަކު ހޮވުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހުގައި ގަންޖާބޯގެ ނަން ހޮވިފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޕެނެލްގެ މެމްބަރުންނަށް ދެފަރާތް ފެންނަ ސަބްސިޑީ ދިނުމަށްފަހުގައި އެމެމްބަރުންގެ %99 ވޯޓްގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ. 


މިޕެނަލްގެ ފަރާތުން ގަންޖާބޯއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން "ރައްޔިތުމީހާ" މެންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރީގެ ދިވެހިރާއްޖެއާއި އަނެއްދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ދަތުރުގައި ގާސިމްއިބްރާހީމާއި، މުހައްމަދުވަހީދު ހަސަންމަނިކާއި، ޑރ- ހަސަންސައީދުގެ އަރިހުން ގަންޖާބޯއާއިބެހޭ ވަރަށްޚާއްޞަ ޣައްދާރު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހޯދާފައިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. ގަންޖާބޯއަށް މިރެކޯޑް ދިނުމަށް އެއްބަސްނުވަނީ އެޕެނަލްގެ ހަމައެކަނި އައިސްލޭންޑްގެ "ގޭ" މެމްބަރު މާރިއޯ ހޯމޯނޯއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވަނީ ގަންޖާބޯއަށް ވޯލްޑްރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ލިބެންވަނީ ދުނިޔޭގެ ފަސްވަނައަށް އަތްފޯރާފަށުން އަނަގައިން ސޮނިފައިބާ އަދި ދެއުޅި އެއްނުވާ އިންސާނާގެ ގޮތުންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިރޮގުން މީހަކު ހޮވުން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ލޯކަލްއިންތިޚާބުގެ ކަންތައް ވާގޮތެއް ބެލުމަށްފަހުގައި އޭގެފަހުން ކެނެރީގޭ ކަންމަތީ އިސްޓޯރުގެ ދަރަނި ނިމުމުންނެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރު ދުނިޔޭގެ އެންމެގިނައިން ސޮނިފައިބާ ދެއުޅި އެއްނުވާ މީހުންގެތެރެއަށް ގަންޖާބޯގެ ނަން ހަމައެކަނި ނޮމިނޭޓްވީއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ލަދުކުޑަ ޣައްދާރު އިންސާނުން ހޮވުމަށް ބޭއްވި ޕެނެލްގެ މެމްބަރުން އެއްވަނަދިން ގަންޖާބޯ ފިޔަވައި އެކަމަށް ނޮމިނޭޓް ވެފައިވާ މީހުންގެތެރެއިން އެރޭންކްގެ ގަދަ 25 ހަމަޖައްސައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ބޭސްފަރުވާއަށް ސަލާންޖަހަންޖެހޭ މިހާރުދުނިޔޭގައި ތިބި މީހުންނާއި، ދުނިޔޭގައިނެތް މީހުންގެތެރެއިން އެންމެލަދުކުޑަ ޣައްދާރުން ފާހަގަކޮށް ތިރީގައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ. މިހާރު ކަންތައް ހިގަމުންދާ ގޮތުން މިތަރުތީބަށް ބަދަލު އައުމާއި އަދި އިތުރު ނަންތަކެއް މިލިސްޓަށް އިތުރުވުމާއި އުނިވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި އެޕެނަލްގެ ފަރާތުން ހާމަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

1. ގަންޖާބޯ / ދިވެހިރާއްޖެ
2. މުރުތައްދު ހަސަންރަސްގެ / ދިވެހިރާއްޖެ
3. މުރުތައްދުންގެ އެޖެންޓް ނާޒިމް / ދިވެހިރާއްޖެ
4. ހާޖަރާގޭ ލުތުފީ / ދިވެހިރާއްޖެ
5. ސަގަރު ނާޞިރު / ދިވެހިރާއްޖެ
6. ތާޖުއްދީނުގެ ދަރި މުހައްމަދު / ދިވެހިރާއްޖެ
7. ތާޖުއްދީނުގެ ދަރި އަހުމަދު / ދިވެހިރާއްޖެ
8. މުޞްތަފާ ބެނިލެހެކަށްކެރާށުން / ދިވެހިރާއްޖެ
9. ޖަނާޒާކުޑޭ / ދިވެހިރާއްޖެ
10. ރާކޯ.މޫސަ / ދިވެހިރާއްޖެ
11. އަލްހާމާނު / ދިވެހިރާއްޖެ
12. ހާމާނު / މިޞްރު
13. މިލޮސޮވިޗް / ސާބިއާ. ޔުގޮސްލާވިއާ
14. އިސްޕްރޭ ބަގީޗާ މުހަންމައިދި/ ދިވެހިރާއްޖެ
15. ޝެރޯން / އިސްރާއިލް
16. އަދިރިއަދިރި / ޕޯޗްގީޒް
17. ހިޓްލަރ / ޖަރމަނީ
18. ރާދޯރޭ ޒަކިއްޓޭ / ދިވެހިރާއްޖެ
19. ތުއްފާށަނާ / ދިވެހިރާއްޖެ
20. ޖީސަސް އަފީފު / ދިވެހިރާއްޖެ
21. ޕޯންސްޓާރ އާދިލް/ އިކެނޯމިކޯ
22. ކަނައްކަފޫޅޫ / ހޮޅިކަރަ
23. ސަރަގޭ ކުނިކޮށި / ދިވެހިރާއްޖެ
24. ގޯޕީ / ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު/ ދިވެހިރާއްޖެ
25. ނަތަންޔާހޫ / އިސްރާއިލް

0 ހިޔާލު:

ހިޔާލު ފާޅު ކުރައްވާ!