އާރް އެސް އެސް ފީޑް

Jun 7, 2010

އެންމެލަދުކުޑަ ޣައްދާރު އިންސާނާގެ ވޯލްޑްރެކޯޑް ގަންޖާބޯއަށް


މިހާރު ދުނިޔޭގައި ތިބި މީހުންނާއި ދުނިޔެއަޅާފައި ގޮސްފައިވީ މީހުންގެތެރެއިން އެންމެ ލަދުކުޑަ ޣައްދާރު އިންސާނާގެ ވޯލްޑްރެކޯޑް ގަންޖާބޯއަށް ލިބިގެން ވޯލްޑްރެކޯޑް ފޮތުގައި މިކަލޭގެ ނަން އެރޮގުން ލިޔެވިއްޖެއެވެ. ވޯލްޑް ރެކޯޑްގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުން ހައިވާނުންގެ ދަރަޖައަށް ލަދުކުޑަކަން ވެއްޓިފައިވާ މިފަދަ މީހަކު ހޮވުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހުގައި ގަންޖާބޯގެ ނަން ހޮވިފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޕެނެލްގެ މެމްބަރުންނަށް ދެފަރާތް ފެންނަ ސަބްސިޑީ ދިނުމަށްފަހުގައި އެމެމްބަރުންގެ %99 ވޯޓްގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ. 

May 23, 2010

އިސްލާމް، ދިވެހި ނައްތާލުމުގެ މޭސްތިރި


ލިޔުނީ:މުޝްރިފް
ސަލީބީން މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ކަނޑިބަޑިން ކުރަމުންއައި ހަނގުރާމައިގައި މުސްލިމުން ބަލިކަށްނުލެވުމުން ދެން ބެލީ އެހެންގޮތަކުން މުސްލިމުން ބަލިކޮށްލެވޭތޯއެވެ. އެގޮތުން މުސްލިމުންގެ ސިކުނޑިތަކާއި ކުޅެލުމުގެ ހަނގުރާމަ ނުވަތަ ފިކުރީ ހަނގުރާމަ ފެށިއެވެ. މިގޮތުން މުސްލިމުން އެބައިމީހުންގެ ދީނާއި ދުރުކުރުވުމަށްޓަކައި ތަފާތު އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރަން ފެށިއެވެ.

އޭމިހިރަފެންނަ އިންސާނާއެވެ.


ލިޔުނީ: ހިލްމީ
އޭމިހިރަފެންނައިންސާނާއެވެ. ކުޑަކުޑަމިސާލެކެވެ. ތިބާގެ ބައްޕަޔަކީ ކާކުކަން މަންމަޔަކީ ކާކުން އިޙްތިޔާރުކުރުމަށް ދޫނުކުރެވޭފަދައިން އިސްލާމްންނަށް އިސްލާމް ދިވެހިންނަށް ދިވެހި އިޙްތިޔާރީއެއްނުކުރެވޭނެކަން ތިބާދަންނާށެވެ.

May 21, 2010

ސަރަނގު ބޭނުންވަނީ ބަންގި ބަދަލުކުރަން


އެއްވެސް  ކަމެއް މިވެނިގޮތަކަށްކުރާށޭ ބުނާތި އެކަމެއް ނުކުރެވޭ ކަމުގައި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ރައީސް އަލްއަޚް ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާދަމް މަނިކު ވިދާލުވިގޮތުގައި ސިގިރޭޓަކީ ޞިއްޙަތަށް ގެއެލުންހުރި އެއްޗެއްކަމުގައި ޞިއްޙީ މާހިރުން އަބަދު ވިދާޅުވަމުންގެންދަވާތީ އެބޭފުޅާއަށް ސިގިރޭޓް ހިއްޕެވުމުގެ ނުރަގަޅުއާދަ ދޫކޮށްނުލެވިގެން އުޅުއްވަނީ ކަމުގައެވެ. އަދި ކުދިން ކައިރީ އިސްލާމްދީނަށް އުޅޭށޭބުނާ ކަމަށްވައްޏާ އެކުދިން އެގޮތަށް ނޫޅޭނެކަމަށް އެބޭފުޅާ ޤަބޫލުކުރައްވާކަމުގައެވެ. އަދިހަމައެހެންމެ ދީނީ ތަޢްލީމު ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދޭން އުޅޭކަމަށް ވައްޏާ އެކުދިން އެއާއި ދުރަށްދާނެކަމުގައި ވެސް އާދަމް މަނިކު ދެކެވަޑައިގަންނަވައެވެ.